מחקר ופיתוח רעיוני

קיימים במשרד ניסיון  ועניין רב בעריכת מחקרים מקצועיים. מחקרים אלו בעבודת המשרד מתפרסים על שני תחומים:

א. מחקרים לפרסום בנושאים  מקצועיים, שיטות ושימושים חומרים,  יחסי משתמשים לסביבה וכיו”ב.
ב. מחקרים ייעודיים לפרויקטים לצורך הבנת מקום, כתיבת פרוגראמה, ניצול משאבים והתאמת הפתרון לסביבה. במחקרים מסוג זה נלמד הרקע ההיסטורי, התרבותי, החברתי, האקולוגי, הגיאומורפולוגי,
וכיו"ב.

חלק ממחקרים אלו הוא למטרת בדיקה היתכנות, אחרים לקביעת נורמות מקצועיות ואחרים משמשים כתשתית לפיתוח רעיוני של תוצרי תכנון כגון פרוגראמות, תכניות רעיוניות ופרטי זהות היסטוריים ואחרים..


דוגמאות לעבודות:

  • כתיבה (עם אחרים) ועריכת הספר "קובץ הנחיות לתכנון נופי וסביבתי" עבור מעצ
  • מחקר בנושא מעקות בטיחות נופיים עבור מעצ
  • כתיבה (עם אחרים) הנחיות לתכנון חצרות בתי ספר
  • פיתוח הנחיות לתכנון מעגלי תנועה עבור מעצ
  • עבודת רקע ותכנית אב לגנים לאומיים
  • ניהול המשאב החזותי – מחקרים שונים עבור חברות תשתית כוח ודרכים.
  • גנים רוחניים
  • מרכזי ערים קטנות בארה"ב - מרכז העיר ריאלטו קליפורניה כפיילוט (תזה לתואר).
  • פיתוח אזרחי לקשישים בקהילה הכפרית (תזה לתואר)
מחקר
Ruvy Amir 2010- All Rights Reserved