נספחים נופיים ותכנון ראשוני
החלק האהוב והמאתגר לש כל עבודת תכנון – הפתוח הרעיוני -  נעשה בשנים האחרונות מורכב ומעניין יותר עם פיתוחן של דרישות לנספח נופי בוועדות ומעורבותו של הציבור הירוק בתכנון.

המשרד רואה את התכנון הראשוני ככלי וכבמה יצירתית שנועדה בין השאר לאפשר רב שיח עם הגורמים בעלי העניין בפרויקט וסביבתו.  תמ"א 35 הציבה אתגרים נוספים של קיימות ובקרת תכנית הבינוי להשתלבות נופית. מאז הפעלתה של תמ"א 35 פיתח המשרד שיטה ייחודית (המתבססת על נסיון בניהול המשאב החזותי וקיימות) למדידת השוני שתגרום כל תכנית המוגשת לועדה. שוני זה נמדד יחסית לתפקוד השטח הקיים במכלול היבטי הנוף והשימוש בו. שיטת המדידה אותה פיתחנו הינה מקובלת כיום והנספחים אותם כתבנו זכו לטיפול חיובי ואוהד מצד המשרדים הנוגעים בדבר לרווחת המזמין והנוף כאחד.

המשרד ביצע עשרות פרויקטים מסוג זה הכוללים הרחבות ישובים, פרויקטים תיירותיים, תשתיות הנדסיות, מבני משק חקלאיים, שכונות, מבני תעסוקה, מבני חינוך תחבורה וכו.


שרותים כוללים:

  1. תכנון ראשוני לכל סוגי הפרויקטים
  2. נספח נופי עיצובי לתב"ע הכולל תכנון ראשוני, חתכים אופייניים ותקנון לתכנית.
  3. נספח נופי טקסטואלי לפי הנחיות תמ"א 35 ולפי דרישה מיוחדת מוועדות התכנון.
נספחי נוף
Ruvy Amir 2010- All Rights Reserved